Danh bạ điện thoại

Số người đánh giá:   2
Dở Hay 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 2014

TT

TÊN PHÒNG KHOA

ĐIỆN THOẠI

FAX

1

 THƯỜNG TRỰC CƠ QUAN

0203.840.547

0203.840.547

2

 PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

0203.848.609

 

3

 PHÒNG ĐÀO TẠO

0203.840.643

 

4

 PHÒNG TÀI VỤ

0206.298.922

 

5

 PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

0203.840.549

 

6

 PHÒNG KHẢO KHÍ &KĐCL

0206.516.556

 

7

 PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

026.296.220

 

8

 PHÒNG THANH TRA

   

9

 KHOA CƠ BẢN

0206.296.306

 

10

 KHOA PHÁP LÝ

0203.845.844

 

11

 KHOA KINH TẾ

0203.858.859

 

12

 KHOA NÔNG LÂM

0203.848.604

 

13

 KHOA TẠI CHỨC

0203.848.605

 

14

 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

   

15

 BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI

0203.855.567

 
Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %