GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

 

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 

       Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập theo Quyết định số 194/QĐ-HT ngày 22/11/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, là đơn vị trực thuộc Ban giam hiệu và có chức năng, nhiệm vụ sau:

 

Chức năng:

 

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện các lĩnh vực công tác: cơ chế quản lý và tổ chức bộ máy; tuyển dụng lao động và tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; lao động, tiền lương; văn thư, lưu trữ và công tác hành chính theo phân công.

 

Các nhiệm vụ trọng tâm:

 

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề vềcơ chế quản lý và tổ chức bộ máy.

 

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác cán bộ: tổ chức, quy hoạch cán bộ; tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức; thôi việc, kỷ luật cán bộ, viên chức.

 

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng của nhà trường. 

 

- Lập kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

 

- Tham mưu công tác bảo vệ chinh trị nội bộ, đối ngoại, tổ chức các sự kiện lớn.

 

- Đầu mối xử lý các loại văn bản nhà nước gửi đến trường (Tìm hiểu sơ bộ nội dung văn bản đến, xác định đơn vị trực tiếp xử lý văn bản và chuyển văn bản đến đơn vị đó); tiếp nhận, xử lý thông tin điện thoại, bản fax.

 

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ và kiểm tra giám sát.

 

- Theo dõi và phối hợp thực hiện chế độ tiền lương, thưởng và các chế độ chính sách liên quan đến CCVC và hợp đồng lao động, như: chế độ phụ cấp, chế độ thôi việc, chế độ thu hút, hỗ trợ đào tạo… 

 

- Thường xuyên theo dõi tình hình sử dụng biên chế, hợp đồng lao động; tổng hợp báo cáo khi được yêu cầu.

 

-  Thiết lập, tiếp nhận, cập nhật bổ sung, quản lý hồ sơ điện tử, hồ sơ CCVC; thực hiện các báo cáo liên quan đến thông tin về CCVC và hợp đồng lao động. 

 

- Tổng hợp và dự thảo các loại báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của Nhà trường.

 

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu tổ chức các cuộc họp lãnh đạo và Hội đồng thi đua khen thưởng;  dự thảo nghị quyết, kết luận, biên bản các phiên họp.

 

- Quản lý hành chính thủ tục đi công tác của cán bộ, viên chức.

 

- Quản lý và sử dụng các loại dấu, máy photo, điện thoại, máy fax… đúng mục đích và quy định.

 

- Quản lý, sử dụng xe ô tô đúng mục đích và quy định.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

          2. Cơ cấu tổ chức:

                   1. Trưởng phòng

- Họ và tên: Lương Ngọc Hoàn

- Chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Máy và thiết bị nông - lâm nghiệp

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT cơ quan: 0203.848.609 

 
 

2. Phó trưởng phòng

 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Bằng

- Chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền 

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT: 09151.88369

   

3. Phó trưởng phòng

chiluu
 

- Họ và tên: Lù Thị Lừu

- Chuyên môn: Thạc sỹ Chăn nuôi - Thú y

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT cơ quan: 0203.848.609

 

 

4. Phó trưởng phòng

lam

Họ và tên: Dương Quốc Lâm

- Chuyên môn: Cử nhân Toán

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT: 0912154721
 

 

5. Phó trưởng phòng

Kim Lan


- Họ và tên: Lê Thị Kim Lan

- Chuyên môn: Cử nhân quản lý giáo dục

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT: 0912801522
   

6. Viên chức

 

- Họ và tên: Trần Phương Hoa

- Chuyên môn: Cử nhân Luật

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT cơ quan: 0203.848.609

   

7. Viên chức

 

- Họ và tên: Lê Hồng Hoa

- Chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT cơ quan: 0203.840.547

   8. Viên chức  

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT cơ quan: 0203.840.547

   3. Một số hình ảnh hoạt động của phòng


 
        

 

Picture 149

Picture 155

IMG 5434

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %