GIỚI THIỆU PHÒNG KHẢO THÍ & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

1. Giới thiệu về phòng

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số: 240/QĐ-CĐCĐ, ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai. Phòng là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu, có chức năng tham mưu, làm đầu mối, chủ trì tổ chức thực hiện và quản lý các công tác: Khảo thí, Kiểm định chất lượng, Hợp tác đối ngoại, Nghiên cứu khoa học của nhà trường, cụ thể:

a. Khảo thí

   Xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện;

- Thi học phần: Quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi hết học phần cho các đối tượng học sinh, sinh viên của Trường; Thực hiện công tác bốc thăm, in, sao đề thi; Điều hành tác nghiệp làm phách, đảo túi bài thi; Quản lý bài thi và tổ chức chấm điểm, khớp phách lên điểm, lưu trữ bài thi theo quy định.

- Thi tốt nghiệp: Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức kỳ thi tốt nghiệp: kiểm tra từ khâu ra đề, nhân đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ.

- Thi tuyến sinh: Chịu trách nhiệm chính trong ban đề thi, quản lý bài thi, tổ chức chấm thi tuyển sinh (nếu có), khớp điểm hoàn thành kết quả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và điều hành của Hội đồng tuyển sinh.

b. Kiểm định chất lượng

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng;

- Tổ chức tập huấn và tư vấn các hoạt động kiểm định chất lượng cho cán bộ, giảng viên, giáo viên hướng dẫn các khoa/bộ môn cách thực hiện.

- Tổ chức đánh giá kiểm định chất lượng trong nhà trường;

- Tham gia đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý;

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị.

- Nghiên cứu, hỗ trợ, tư vấn giúp Hiệu trưởng về triển khai việc xây dựng, áp dụng, hệ thống quản lý chất lượng nhà trường theo tiêu chuẩn ISO.

c. Nghiên cứu Khoa học

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về nghiên cứu, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Xây dựng và tổ chức triển khai các dự án đầu tư về khoa học công nghệ;

- Tổ chức tập huấn về công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên của Trường, tổ chức và theo dõi các sinh hoạt chuyên đề;

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào việc giảng dạy và học tập trong và ngoài Trường;

- Tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học học sinh - sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học. Giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh - sinh viên lên các phương tiện thông tin trong và ngoài trường;

- Xây dựng các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản lý công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng tiềm lực nghiên cứu khoa học của các đơn vị và cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh sinh viên Nhà trường;

- Xây dựng những qui định, qui chế về nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khai và quản lý khoa học trong nhà trường trình Hiệu trưởng ký ban hành làm nền tảng cho công tác nghiên cứu và quản lý khoa học.

d. Hội thi GVDG

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi hàng năm

e. Biên soạn tập bài giảng, giáo trình

- Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng công cụ đánh giá giáo trình, tập bài giảng, làm đầu mối tổ chức thẩm định, phát hành giáo trình nội bộ;

- Hợp tác với các đơn vị liên quan trong công tác xuất bản giáo trình.    

f. Hợp tác đối ngoại

- Đề xuất với Ban giám hiệu xây dựng chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về quan hệ đối ngoại của Nhà trường;

- Thiết lập mới và duy trì mối quan hệ hợp tác với các cá nhân, tổ chức, cơ quan trong nước và ngoài nước;

- Lập kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; Tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc với trường.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cơ quan, cá nhân trong và ngoài trường để tổ chức các lớp học, hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, thông báo và hướng dẫn cho học sinh sinh viên về việc đi học nước ngoài;

Thực hiện các công tác khác do Ban Giám hiệu Nhà trường phân công.

 2. Cơ cấu tổ chức

    
 

1.Trưởng phòng

 

          

- Họ và tên: TS. Ngô Thanh Xuân

- Chuyên môn: Sinh học

- Liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT cơ quan: 020.6516566

 

2. Phó trưởng phòng

 

                             

- Họ và tên: Ths. Đỗ Thị Bích Nguyệt

- Chuyên môn: Quản lý đất đai

- Liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT cơ quan: 020.6516566

 

3. Cán bộ

 

   

- Họ và tên: CN. Trần Thị Hương Thái

- Chuyên môn: Quản trị văn phòng

- Liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT cơ quan: 020.6516566

 

4. Cán bộ

 

   hiep

- Họ và tên: Trần Thế Hiệp                         

- Chuyên môn: Công nghệ thông tin

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT: 01666381987

Ảnh hoạt động của phòng

 

Tập thể cán bộ phòng

 

Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 

Tham gia hoạt động hợp tác với Đại học Tài chính Vân Nam (Trung Quốc)

 

Tổ chức Hội thảo Khoa học

 

Tham gia Hội đồng Khoa học cấp tỉnh

 

Cán bộ phòng tham gia thi đấu giải thể thao cấp trường

 

 

Tệp tin đính kèm:
Download this file (image001.jpg)image001.jpg[ ]3 Kb
Download this file (image002.jpg)image002.jpg[ ]2 Kb
Download this file (image003.jpg)image003.jpg[ ]2 Kb
Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %