Giới thiệu về phòng Đào tạo

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

            Phòng Đào tạo là một đơn vị chuyên môn của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, Phòng có chức năng và nhiệm vụ như sau:

           1. Chức năng

           Phòng Đào tạo tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện và phát triển đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên thông hệ chính quy và vừa làm vừa học do Trường trực tiếp đào tạo.

           2. Nhiệm vụ

Phòng Đào tạo tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về các công tác sau:

1. Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy chế đào tạo.

2. Quản lý và tổ chức xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, nội dung dạy và học theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Quản lý việc thực hiện kế hoạch và chương trình đào tạo của các ngành học, bậc học và hệ đào tạo do Trường trực tiếp đào tạo.

4. Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển ngành đào tạo, mở mã ngành đào tạo mới.

5. Tổ chức xây dựng và thực hiện chuẩn đầu ra cho các ngành và các trình độ đào tạo.    

6. Lập kế hoạch giảng dạy và học tập cho năm học, khoá học, chủ trì lập kế hoạch và xây dựng thời khoá biểu cho toàn trường theo học kỳ và năm học.

7. Phối hợp với các phòng, khoa bố trí điều tiết phòng học, thời khoá biểu đảm bảo việc thực hiện kế hoạch giảng dạy đúng tiến độ.

8. Tham mưu xây dựng và thực hiện chế độ giảng viên.

9. Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

10. Phối hợp với các đơn vị tổ chức tổng hợp, xét và lưu trữ kết quả học tập của HSSV.

11. Chủ trì trong việc tổ chức học lại, công nhận tốt nghiệp, in bằng tốt nghiệp cho HS-SV. Theo dõi quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp và cấp bảng điểm cho HS - SV các hệ đào tạo tốt nghiệp ra trường. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của HSSV thuộc Phòng quản lý khi có yêu cầu.

12. Tổ chức thực hiện việc liên kết trong đào tạo các lớp do Trường đào tạo; phối hợp với phòng Tài vụ quản lý thực hiện các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trong và ngoài Nhà trường.

13. Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định về các hoạt động đào tạo theo nội dung nhiệm vụ được phân công.

14. Thường trực Hội đồng Đào tạo, Hội đồng Tuyển sinh và các Hội đồng tư vấn khác về đào tạo;

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo do Nhà trường đào tạo.

15. Phối hợp với Phòng Thanh tra, Phòng Khảo thí & KĐCL tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, việc thực hiện chế độ công tác của giảng viên, việc chấp hành quy chế đào tạo của HSSV.

16. Chủ trì triển khai kế hoạch hướng dẫn thực tập nghiệp vụ, chuyên đề tốt nghiệp cho HSSV các hệ do Trường đào tạo.

17. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về đào tạo, tuyển sinh, chế độ công tác của giảng viên toàn trường. Phối hợp với Phòng Công tác HSSV, các Khoa chỉ đạo nghiệp vụ đối với giáo vụ và giáo viên chủ nhiệm.                 

18. Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giảng viên.

19. Đầu mối trình Hiệu trưởng xét: chuyển đi, chuyển đến, xét lên lớp, dừng học, tiếp tục học, thôi học cho HSSV do Trường trực tiếp đào tạo.

20. Quản lý Thư viện truyền thống và Thư viện điện tử của nhà trường

21. Quản lý các phòng thực hành máy tính.

22. Quản lý về chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, viên chức trong phòng. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của phòng theo đúng quy định hiện hành.

23. Tạo điều kiện và phối hợp hoạt động với các đoàn thể và quần chúng trong phòng.

24. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và lao động hợp đồng của phòng.      

25. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao khác.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Trưởng phòng

2. Phó trưởng phòng

3. Phó trưởng phòng

                     

- Họ tên: Lê Quang Chiến

- Trình độ: Đại học - CH

- Chuyên môn: Âm nhạc

- Liên hệ: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: Cơ quan 0203.840643

 

4. Các chuyên viên

 

Họ và tên

Trình độ

Chuyên môn

Phạm Thị Lan Hương 

Thạc sỹ

Quản trị kinh doanh

Vũ Thị Kim Duyên 

Cử nhân

Thông tin thư viện

Phạm Khắc Xứng 

Cử nhân

Toán

 Đàm Thị Thanh Bình 

Thạc sỹ

Quản trị kinh doanh

Lê Thị Giang

Cao đẳng - ĐH

Tin học

Nguyễn Thị Hương

Cử nhân

Tiếng Trung

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %