Ngành Nhạc cụ truyền thống

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

 

- Chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống đào tạo diễn viên (nhạc công) các chuyên ngành đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt, đàn tranh, đàn Tam thập lục( đàn 36 dây) ở trình độ trung cấp.

- Vị trí việc làm: Sau khi học xong khóa học học sinh có thể làm tại các cơ sở, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật của ngành. Cung cấp diễn viên biểu diễn ngành Nhạc cụ truyền thống cho các đơn vị hoạt động âm nhạc tại các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn tương lai: Có đủ khả năng tiếp tục học ở bậc đại học ngành Nhạc cụ truyền thống, có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề,có sức khỏe, tham gia tốt vào sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển nền nghệ thuật âm nhạc tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %