Giới thiệu bộ môn Công tác xã hội

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Bộ môn Công tác xã hội là bộ môn trực thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai được thành lập vào ngày 30 tháng 12 năm 2011 theo tờ trình số 131/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 11 năm 2011 của sở LĐ TB&XH về việc xây dựng bộ môn hoặc mở chuyên ngành đào tạo nghề Công tác xã hội cho trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai; Công văn số 3736/UBND-VX ngày 27 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập bộ môn Công tác xã hội tại trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai; Quyết định số 224/QĐ-CĐCĐ của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai Quyết định thành lập bộ môn Công tác xã hội thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Cơ cấu tổ chức

 

Phụ trách bộ môn: Lê Vĩnh Long

Cử nhân: Sư phạm kỹ thuật

Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Điện thoại liên hệ : 0979874847

 

Giảng viên: Vũ Xuân Trường

Cử nhân: Xã hội học

Địa chỉ emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại liên hệ: 0913296665

 

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Nga

Cử nhân: Tâm lý học

Địa chỉ emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại liên hệ: 0913534600Stt

Họ và tên

Trình độ

Chuyên nghành

Ghi chú

1

Th.s Đặng Thị Thanh Thúy

Thạc sỹ

Tâm lý giáo dục

 

2

Ngô Thị Lan

Cử nhân

Công tác xã hội

 

3

Bùi Đức Minh

Cử Nhân

Công tác xã hội và phát triển cộng đồng

 

4

Phạm Thị Tâm

Cử nhân

Xã hội học

 

5

Phạm Thị Hà

Cử nhân

Công tác xã hội

 

6

Ngô Thị Dung

Cử nhân

Xã hội học

 

7

Nguyễn Văn Chiến

Cử nhân

Xã hội học

 

8

Phạm Thị Bích Hằng

Cử nhân

Xã hội học

 

9

Lê Phú Định

Cử nhân

Xã hội học

 

 

II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-  Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy công tác xã hội (CTXH) cho các lớp trung cấp, cao đẳng nghề và chính quy chuyên ngành CTXH trong trường và các lớp trung cấp, cao đẳng, đại học tại chức liên kết với trường (khi được thỉnh giảng);

- Đề xuất, lập kế hoạch và tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, sơ cấp nghề CTXH cho các cộng tác viên CTXH tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cho Ban giám hiệu và tham gia thực hiện các nhiệm vụ trong đào tạo và phát triển nghề CTXH theo Kế hoạch số  01/KH-UBND ngày 07/01/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai “Kế hoạch triển khai Đề án phát triển nghề Công tác xã hội theo quyết định số 32/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010-2020” với mục tiêu chung là: phát triển công tác xã hội trở thành một nghề, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ,viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến;

- Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn về công tác xã hội, nhằm trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu và tăng cường chức năng xã hội (tăng cường năng lực; kết nối thân chủ với các nguồn lực cần thiết để giải quyết các vấn đề); đồng thời góp phần thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và dịch vụ nhằm giúp cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn đề đảm bảo an sinh xã hội;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc Bộ môn;

- Quản lý giáo viên trong Bộ môn; phối hợp với các phòng – khoa khác lên kế hoạch giảng dạy các phân môn mà Bộ môn chưa có giáo viên đảm nhận; trực tiếp quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên các lớp được phân công giảng dạy và chủ nhiệm;

- Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên và sinh viên - học sinh thuộc Bộ môn phụ trách;

- Tham gia giảng dạy các môn học của các lớp thuộc Khoa, Bộ môn khác trong phạm vi chuyên môn của Bộ môn CTXH;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao;

- Chủ trì các hội nghị chuyên môn, hội nghị khoa học, hội đồng xét thi đua khen thưởng, kỷ luật,… của Bộ môn;

- Phối hợp với các Khoa khác kiểm điểm đánh giá xếp loại học sinh các lớp Bộ môn đảm nhận chủ nhiệm vào cuối mỗi kỳ và năm học;

- Tham gia các hội nghị chuyên môn, hội nghị khoa học, thi đua khen

thưởng,kỷ luật của Nhà trường;

- Tham gia các hoạt động, phong trào khác của nhà trường và các đoàn thể.

III. Liên hệ công tác

Bộ môn Công tác xã hội, tầng 3 nhà hiệu bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, phố B3, đường Châu Úy, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai

Điện thoại liên hệ ĐT: 0203 855 567

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %