TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LÀO CAI CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nguyễn Thị Lan Anh, Khoa Nông Lâm

Thực hiện Quyết định 791/ QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai phân công đồng chí Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng giúp đỡ NTM xã Tả Gia Khâu; đồng chí Đỗ Văn Chung, Phó hiệu trưởng giúp đỡ xã Minh Tân, Bảo Yên. Đến nay xã Tả Gia khâu đã hoàn thành 8 tiêu chí; xã Minh Tân đã hoàn thành 11 tiêu chí. Để công tác xây dựng NTM của các xã được phân công giúp đỡ thực hiện đúng kế hoạch Lãnh đạo trường đã chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh, huyện: Kế hoạch hành động số 298/KH-UBND ngày 5/2/2016 về triển khai thực hiện chỉ thị số 21-CT/TU ngày 19/10/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giao đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 31/1/2018 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 7/2/2018 về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND huyện Bảo Yên về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Yên năm 2018. Đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện 19 tiêu chí tập trung vào 2 tiêu chí và thôn nông thôn mới đăng ký năm 2018. Phối hợp với BCĐ sở, ngành huyện phụ trách 19 tiêu chí để nắm rõ chủ chương chỉ đạo của tỉnh để thống nhất với xã thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

2. Giúp cấp ủy chính quyền xã xác định những tiêu chí và nội dung ưu tiên, từ đó lập kế hoạch và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện đạt tiến độ theo yêu cầu. Hằng quý trực tiếp xuống xã làm việc (3 ngày/quý) bám sát tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã, cập nhật thông tin của nhân dân ở thôn, bản để tìm hiểu nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng nông thôn mới, kịp thời đề xuất với Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí.

3. Đôn đốc BCĐ xã tổ chức tuyên truyền vận động, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân, các tổ chức trong xã tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng NTM theo các phong trào thi đua do tỉnh, huyện phát động. Triển khai công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới toàn xã chú trọng thôn đăng ký hoàn thành “thôn nông mới”  trong đó tập trung triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trong tâm do UBND tỉnh phát động giao đoạn 2017-2020. Phát động phong chào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới như: 1- Phát triển nâng cao thu nhập cho ngường dân; 2- Xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn sau đầu tư; 3- Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc; 4- Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn; 5- Giữ gìn an minh trậ tự nông thôn.

4. Cùng với Ban chỉ đạo huyện; Ban chỉ đạo xã rà soát đánh giá mức độ hoàn thành của các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và tiếp tục hoàn thiện kế hoạch cho năm tiếp theo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

5. Nội dung cụ thể

- Phối hợp tuyên truyền: Pano, văn nghệ, thể thao...

- Tổ chức tập huấn các lớp về tin học văn phòng, quản lý chất thải chăn nuôi, thành lập đội văn nghệ xung kích xã, kỹ thuật, kinh nghiệm thực hiện các mô hình nông nghiệp, một số bàn nghế cho nhà văn hóa...

6. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã về văn phòng BCĐ NTM tỉnh Lào Cai, Sở LĐTBXH và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

7. Đăng ký mỗi xã hoàn thành 02 tiêu chí và 01 thôn nông thôn mới trong năm 2018

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Tin tức trong trường

VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO

(Cô giáo Bùi Thị Nhật Hương- Giảng viên khoa cơ bản) Người viết: Thang Thị Thanh Hiệp Giảng ...

BÀN VỀ CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH, TIÊU ...

ThS. Bùi Minh Hoàng Trong giai đoạn hiện nay việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, ...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LÀO CAI ...

Nguyễn Thị Lan Anh, Khoa Nông Lâm Thực hiện Quyết định 791/ QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của ...

Giảng viên tiếng Anh trường CĐCĐ Lào ...

 GV: Hoàng Thu Hương     Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Cơ bản   Thực ...

Thư viện điện tử

thuvienso

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %