KẾ HOẠCH Thành lập Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

 KẾ HOẠCH

Thành lập Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

Thực hiện Quy chế HSSV, Trường CĐ Cộng đồng Lào Cai phối hợp với các cựu HSSV của Trường thành lập Ban liên lạc cựu HSSV nhằm phát huy truyền thống dạy và học của Nhà trường; Tạo cơ hội cho cựu HSSV nắm bắt được các thông tin mới về nhà trường. Đồng thời Ban liên lạc Cựu HSSV tham gia xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn tới. Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai triển khai kế hoạch thành lập Ban liên lạc cựu HSSV với những nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tập hợp các thế hệ cựu học sinh, sinh viên (HSSV) các lớp trung cấp, cao đẳng hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học đã hoàn thành khóa đào tạo tại trường nhằm mục đích gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi thông tin giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, tạo sự gắn kết giữa HSSV với Nhà trường;

2. Xây dựng Ban liên lạc HSSV có vai trò làm “cầu nối” giữa các hội viên và các HSSV nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường với tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau; Tạo môi trường cho các hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các học sinh, HSSV đang học tập tại trường có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp;

3. Triển khai các hoạt động hướng về Thầy, Cô, về mái trường thân yêu để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” Phát triển các mối quan hệ thông qua các hoạt động của Ban liên lạc cựu HSSV đóng góp vào việc xây dựng và phát triển bền vững của Nhà trường;

4. Yêu cầu các khoa, Phòng Công tác HSSV, Đoàn thanh niên, Ban Tuyển sinh và Tư vấn việc làm và các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm và tích cực tham gia; Khẩn trương nghiêm túc thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ (Đây là hoạt động nằm trong tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng đối với các đơn vị và cá nhân có liên quan).

II. Nội dung, nhiệm vụ trọng tâm

1. Thống kê danh sách cựu HSSV

- Đối tượng: là các cựu HSSV các hệ đào tạo đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Nhà trường. Đối với hệ trung cấp từ khóa 1 (2005 - 2007) đến khóa 12 (2016 - 2018). Đối với hệ cao đẳng từ khóa 2 (2012 - 2015) đến khóa 5 (2015 - 2018). Hệ vừa làm, vừa học đã tốt nghiệp ra trường tính đến năm 2017.

- Thành phần, số lượng: dự tính khoảng 100 thành viên (Khoa Tại chức và Khoa Nghệ thuật mỗi khoa đề xuất ít nhất 10 thành viên, các khoa còn lại mỗi khoa đề xuất ít nhất 20 thành viên).

- Thống kê danh sách cựu học sinh, sinh viên có đầy đủ thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên hệ, chức vụ và đơn vị công tác. Danh sách tổng hợp và chuyển file mềm về Ban Tuyển sinh và Tư vấn việc làm (đ/c Ngọc, Tiến) theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Thành lập Ban liên lạc cựu HSSV

- Thành lập Ban liên lạc cựu HSSV lâm thời, vận động các cựu HSSV nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với Trường đăng ký gia nhập Ban liên lạc; đảm bảo đủ số lượng thành viên theo quy định; vận động mời đại diện cựu học sinh, HSSV có uy tín tham gia Ban Chấp hành, đảm nhận trách nhiệm Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban liên lạc cựu HSSV;

- Ban Tuyển sinh và Tư vấn việc làm tổng hợp,xây dựng dự thảo quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban liên lạc Cựu HSSV Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai và tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong cán bộ viên chức và học sinh, HSSV làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện quy chế, kế hoạch của Ban liên lạc cựu HSSV của Trường.

3. Ban liên lạc cựu HSSV họp triển khai nhiệm vụ

- Thống nhất Quy chế hoạt động của Ban liên lạc cựu HSSV;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, triển khai các hoạt động của Ban liên lạc cựu HSSV;

- Thống nhất thành lập các tiểu ban, bầu các chức danh và phân công nhiệm vụ các tiểu ban.

4. Cơ chế phối hợp giữa ban liên lạc cựu HSSV với các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong trường

- Ban Tuyển sinh và Tư vấn việc làm chủ trì các hoạt động phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong trường với Ban liên lạc cựu HSSV;

- Phòng Công tác HSSV, Đoàn thanh niên và các khoa phối hợp thực hiện triển khai các chương trình, hoạt động cụ thể của Ban liên lạc cựu HSSV;

- Ban liên lạc cựu HSSV hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện dưới sự lãnh đạo, quản lý của Nhà trường.

5. Các điều kiện hỗ trợ hoạt động cho Ban liên lạc cựu HSSV

- Văn phòng Ban liên lạc cựu HSSV đặt tại Văn phòng Ban Tuyển sinh và tư vấn việc làm của Nhà trường;

- Thông tin, truyền thông về hoạt động của Ban được chuyển tải trên website Trường tại địa chỉ: http://www.cdcdlaocai.edu.vn

III. Tiến độ triển khai

- Từ ngày 10/11/2017 - 27/11/2017: Thống nhất chủ trương thành lập Ban liên lạc cựu HSSV Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai; dự thảo Quy chế Ban liên lạc cựu HSSV và lấy ý kiến góp ý rộng rãi; Tập hợp vận động đăng ký danh sách hội viên; Chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi trình Lãnh đạo Trường xem xét, ra quyết định;

- Từ ngày 11/12/2017 - 15/12/2017: Họp toàn bộ thành viên đăng ký tham gia Ban liên lạc cựu HSSV và các đơn vị có liên quan triển khai công tác chuẩn bị thành lập Ban liên lạc cựu HSSV; thông qua dự thảo Quy chế, kế hoạch hoạt động và danh sách dự kiến Ban Chấp hành, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban liên lạc cựu HSSV; trình Lãnh đạo Trường ra quyết định thành lập Ban liên lạc cựu HSSV Trường;

- Ngày 16/12/2017: Tổ chức Lễ ra mắt Ban liên lạc cựu HSSV lâm thời. Công bố quyết định thành lập Ban liên lạc cựu HSSV, thông qua Quy chế, Kế hoạch hoạt động, danh sách Ban Chấp hành và chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban liên lạc cựu HSSV lâm thời.

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Ban Tuyển sinh và tư vấn việc làm

- Chủ trì hoạt động, lập danh sách để triển khai thành lập Ban liên lạc cựu HSSV;

- Xây dựng dự thảo Quy chế, đôn đốc các hoạt động thành lập Ban liên lạc cựu HSSV.

2. Phòng Công tác HSSV

Là đầu mối phối hợp với các khoa, chịu trách nhiệm rà soát danh sách cựu HSSV.

3. Đoàn thanh niên

Phối hợp thực hiện, tuyên truyền và vận động các cựu học sinh, HSSV tham gia Ban liên lạc cựu HSSV.

4. Các Khoa

Phối hợp với Ban Tuyển sinh và Tư vấn việc làm, lấy thông tin và vận động cựu học sinh, HSSV tích cực tham gia lập Ban liên lạc cựu HSSV.

5. Các đơn vị trực thuộc

- Căn cứ theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ có liên quan, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động cựu HSSV tham gia hoạt động của Ban liên lạc cựu HSSV;

- Ban biên tập Website đăng tải nội dung kế hoạch và thực hiện các hình thức tuyên truyền trên trang Website của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch thành lập Ban liên lạc cựu HSSV của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai,  thực hiện /.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Trường;

- Lãnh đạo các Phòng, Khoa, TT;

- Các tổ chức đoàn thể;

- Ban Website;

- Lưu: VT, Ban TS&TVVL.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Minh

Văn bản trong flie đính kèm

Tin tức trong trường

VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO

(Cô giáo Bùi Thị Nhật Hương- Giảng viên khoa cơ bản) Người viết: Thang Thị Thanh Hiệp Giảng ...

BÀN VỀ CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH, TIÊU ...

ThS. Bùi Minh Hoàng Trong giai đoạn hiện nay việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, ...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LÀO CAI ...

Nguyễn Thị Lan Anh, Khoa Nông Lâm Thực hiện Quyết định 791/ QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của ...

Giảng viên tiếng Anh trường CĐCĐ Lào ...

 GV: Hoàng Thu Hương     Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Cơ bản   Thực ...

Thư viện điện tử

thuvienso

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %